hooball

<noframes id="ffn5b">
<pre id="ffn5b"><th id="ffn5b"></th></pre>

<nobr id="ffn5b"><noframes id="ffn5b"><form id="ffn5b"></form>

  <pre id="ffn5b"><pre id="ffn5b"></pre></pre>

  H??ng d?n ??i tr? hàng


  ??i v?i nh?ng khu v?c nhà v?n chuy?n h? tr? g?i tr? s?n ph?m t?i ??a ch? nh?n hàng: B?n vui lòng ?óng gói s?n ph?m nguyên tr?ng nh? lúc nh?n hàng, ghi mã ??n hàng do ASTAR cung c?p lên gói hàng và ??i nhà v?n chuy?n ??n l?y.

  ??i v?i nh?ng khu v?c nhà v?n chuy?n không h? tr? tr? s?n ph?m t?i ??a ch? nh?n hàng: B?n vui lòng ?óng gói s?n ph?m nguyên tr?ng nh? lúc nh?n và g?i qua ???ng b?u ?i?n ??n ??a ch? nhà bán hàng. Sau ?ó, b?n vui lòng ch?p l?i biên nh?n g?i hàng và g?i email ??n hòm th? service.astar.viet@gmail.com cùng thông tin mã ??n hàng nhé.

  Sau khi nh?n ???c s?n ph?m, hàng s? ki?m tra tình tr?ng s?n ph?m có th?a ?i?u ki?n tr? hàng hoàn ti?n hay không. ASTAR ?? hoàn ti?n cho b?n.

  Th?i gian v?n chuy?n ??n hàng g?i tr? t??ng ???ng v?i th?i gian v?n chuy?n ??n hàng ban ??u.
  hooball
  友情链接:摩登3平台官网 一号电竞网 易发棋牌官网版下载